afdrukken

Subsidies

Jeugdverenigingen

Via de subsidiereglementering in het kader van het JeugdBeleidsPlan geeft de gemeente jaarlijks een bepaald bedrag vrij voor de ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatieven. Op volgende posten kan een subsidiebedrag uitgekeerd worden: werkingskosten, infrastructuur, huur, materiaalkost, kampen, culturele manifestaties, vorming en logistieke ondersteuning.
Deze subsidies worden verleend aan alle erkende jeugdwerkinitiatieven die een aanvraag indienen op de door het gemeentebestuur voorziene aanvraagformulieren en dit voor 15 september van het aanvraagjaar.

Individuele jongeren

Kadervorming
Jongeren die in Grimbergen wonen of actief zijn in een Grimbergse jeugdvereniging kunnen een toelage krijgen als zij een cursus kadervorming volgen.

Internationale projecten
Grimbergse jongeren tussen 16 en 25 jaar die zich engageren in een internationaal project met sociaal oogmerk en/of een project met als doel interculturele uitwisseling kunnen een toelage krijgen van het gemeentebestuur.

Reglementen

Lees hier de subsidiereglementen.