afdrukken

Reglement

Artikel 1
Via de swap worden vakantie-activiteiten georganiseerd voor jongeren die in het lopende jaar de leeftijd van 12 tot 15 jaar bereiken.

Artikel 2
Swap wordt georganiseerd tijdens de krokus-, paas-, zomer- en kerstvakantie.

Artikel 3
Om deel te kunnen nemen aan de swap dient de jongere tijdens het lopende kalenderjaar een swappas te kopen. Voor elke activiteit dient bovendien een deelnamekost betaald te worden.

Artikel 4
§1. De prijs voor de swappas wordt bij het begin van het swapjaar (krokusvakantie) voorgesteld door de dienst Welzijn en goedgekeurd door het college.

§2. De kostprijs voor een swappas verschilt naargelang de periode waarin men de pas aankoopt. Het college van burgemeester en schepenen stelt drie prijzen vast. Een prijs voor de activiteiten vanaf de krokus - en paasvakantie, een prijs voor de activiteiten vanaf de zomervakantie en een prijs voor de activiteiten tijdens de kerstvakantie.

Artikel 5
§1. De inschrijving gebeurt via het deponeren van het ingevulde inschrijvingsformulier in de brievenbus aan het onthaal van het gemeentehuis op twee vooraf aangekondigde dagen of via e-mail op deze twee dagen. Beide wijzen van inschrijven worden gelijk behandeld.

§2. Zo er voor een bepaalde activiteit meer inschrijvingen zijn dan plaatsen beschikbaar, wordt er door de dienst Welzijn geloot wie kan deelnemen.

§3. Indien niet minimum de helft van het aantal voorgestelde deelnemers is ingeschreven, wordt de activiteit afgelast.

Artikel 6
De betaling voor deelname gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer
van het gemeentebestuur van Grimbergen. Iedere inschrijver betaalt de deelnamekost, behalve indien de inschrijving binnen de drie werkdagen schriftelijk
(eventueel via e-mail ) ingetrokken wordt. Bij gebreke aan betaling wordt de jongere uitgesloten voor de eerstvolgende swapwerking.

Artikel 7
De deelnameprijs wordt slechts terugbetaald zo de plaats van de afmelder kan worden ingenomen door een vervanger of mits het indienen van een doktersattest.

Artikel 8
De swappers betalen voor hun deelname de helft van de activiteitskosten en de helft van de vervoerskosten die per persoon worden berekend volgens de volgende formule:

0,5 x( kost: maximaal aantal deelnemers)

De materiaalkosten, die moeilijk kunnen worden ingeschat aangezien deze bepaald worden door het aantal deelnemers en de kilometervergoeding van de lesgevers, vallen ten laste van de gemeente.