afdrukken

Privacyverklaring gemeente Grimbergen

1.Bescherming van persoonsgegevens
 
Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze jeugd omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.
 
2.Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
Het gemeentebestuur Grimbergen is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.
 
Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de algemeen directeur via het e-mailadres gemeentebestuur@grimbergen.been/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy(at)bestuur.be.
 
3.Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 
De jeugddienst verwerkt persoonsgegevens van kinderen, tieners, gezinnen voornamelijk om inschrijvingen voor activiteiten (speelpleinwerking, SWAP, reservatie JOC) te beheren of in het kader van de uitleendienst.
Voor de inschrijvingen voor de speelpleinwerking werken we met een verwerker nl. Grabbis. Voor de inschrijvingen voor SWAP activiteiten worden uw gegevens ook verwerkt door de website beheerder Tobania.
De jeugddienst en haar verwerkers garanderen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.
De jeugddienst verwerkt de gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruiken we uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.
 
4.Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 
De personeelsleden van de jeugddienst hebben toegang tot uw gegevens, alsook de verwerkers.
 
De gemeente stelt met deze verwerkers een “verwerkingsovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.
 
5.Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
 
De jeugddienst verwerkt enkel gegevens die u ons zelf heeft bezorgd, dit zowel op papier als digitaal.
Dit kan door een account aan te maken in de Grabbis toepassing, een account aan te maken op onze website, door uw gegevens te e-mailen of door een papieren formulieren in te vullen en op te sturen.
 
6.Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 
Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.
 
7.Wat zijn uw rechten?
 
U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de de algemeen directeur via het e-mailadres gemeentebestuur@grimbergen.be of de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@grimbergen.be) contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om :
-gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
-uw gegevens te (laten) wissen
-de verwerking van uw gegevens te beperken
-bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
-uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)
 
a. Recht op intrekken toestemming
 
U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.
 
b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit
 
Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:
 
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
TEL: +32 (0)2 274 48 00
FAX: +32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be
 
8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens
 
De jeugddienst verwerkt uw persoonsgegevens omdat u hier toestemming voor geeft. Door u in te schrijven, door een formulier in te vullen en op te sturen, geeft u uw toestemming. U kan er evengoed voor kiezen om u (of uw kind) niet in te schrijven voor gemeentelijke activiteiten.
Bij inschrijving, registratie kan er ook nog bijkomend toestemming gevraagd worden voor het verwerken van beeldmateriaal. Hier heeft u de keuze om u te verzetten van het maken van beeldmateriaal tijdens de activiteiten.